tiedustella

18 yleistä termiä induktiolämmityksestä

  Seuraavat termit on tarkoitettu niille, joilla on vähän tai ei ollenkaan kokemusta induktiivisesta lämmityksestä, ja ne on tarkoitettu käytännön sovelluksiin tieteellisen määritelmän antamisen sijaan. Samanaikaisesti virtalähteen sähkömagneettista energiasäteilyä ei oteta huomioon ja otetaan käyttöön kansainvälinen yksikköjärjestelmä (SI).

1. Induktiolämmitys

Kun induktorikelan läpi kulkee vaihtovirta, sen ympärille muodostuu vaihtomagneettikenttä. Vaihtelevassa magneettikentässä oleva metallijohdin imee sähkömagneettista energiaa magneettikentästä ja tuottaa lämpöä, joten induktiolämmitys on myös sähkömagneettista lämmitystä.

2. Nykyinen

Virta on lyhenne sanoista virran intensiteetti. Se mittaa A-johtimen poikkileikkauksen läpi kulkevan varauksen määrää aikayksikkönä, joka vastaa nopeutta, jolla vesijohtovesi virtaa A-putkea pitkin, ampeereina. Induktiivisissa lämmityssovelluksissa induktorikäämin virta vaihtelee kymmenistä kymmeniin ampeereihin.

3. jännite

Jännite (sähköpotentiaali) on akkujen, vaihtovirta- ja hf-generaattoreiden tuottaman virran käyttövoima. Jännite ja jännitehäviö muistuttavat pumpun ja johdon välistä paine-eroa. Jännite syötetään aina piirielementin molempiin päihin, voltteina (V). Yksikierroskelan molemmissa päissä jännite on useita voltteja ja sulatusuunin monikierroskelalla se saavuttaa useita kilovoltteja.

4. Impedanssi

Impedanssi on jännitteen ja virran suhde, yksi piirin perusparametreista, yksikkö on Ω,1Ω=1V/A.

5. Magneettikenttä

Magneettikenttä on eräänlainen fyysinen kenttä, joka jakautuu ympäröivään tilaan ja muuttuu ajassa kentän lähteen vaihtuessa. Sekä sähkövirta että kestomagneetti ovat magneettikentän lähteitä.

6. Magneettinen voimalinja

Magneettikenttäviivat auttavat tarkkailemaan magneettikentän jakautumista. Kun magneettikenttälinjojen tiheys on suuri, magneettikenttä on voimakkaampi. Magneettiset voimalinjat ovat aina suljettuja kentän lähteen ympärillä, aivan kuten vesi virtaa suljetussa putkessa.

7. Magneettinen virtaus (φ)

Magneettivuo on magneettikentän mitta. Se on kuin nesteen virtaus. Magneettinen potentiaali tuottaa vuon samalla tavalla kuin sähköpotentiaali tuottaa virran. Magneettipotentiaali on kelassa oleva virta tai täsmälleen kelan ampeerikierrosten lukumäärä. Vuon polun on oltava suljettu Weberissä (Wb).

8. Magneettisen induktion intensiteetti (B)

Se on vuontiheyden mitta, se on vektori, ja se on verrattavissa nesteen nopeusvektoriin jossain vaiheessa, tesloina (T).

9. Magneettikentän intensiteetti (H)

Se on magneettipotentiaalin voimakkuuden mitta, kuten painegradientti jossain vesivirtauksessa. Yksiköt ovat ampeereja per yksikköpituus A/m.

10. Magneettinen johtavuus

Lineaarisissa magneettisissa väliaineissa suhteella B/H on tietty arvo, jota kutsutaan aineen absoluuttiseksi läpäisevyydeksi. Aineen suhteellinen permeabiliteetti voidaan määrittää kalibroimalla ilman "läpäisevyys" arvoon 1. Kaikille ei-magneettisille materiaaleille suhteellinen permeabiliteetti on 1. Ferromagneettisen materiaalin suhteellinen permeabiliteetti voi olla kymmeniä tuhansia, ja sen arvo on myös magneettikentän voimakkuus vaikuttaa, mikä osoittaa, että magneettipotentiaali pienenee saman magneettivuon alla.

11. Vastahakoisuus

Magnetoresistanssi on kuin vastus piirissä. Piirissä olevan jännitteen (potentiaalin) tuottama virta kulkee vastuksen läpi. Magneettipiirissä kelan ampeerikierrosten (magneettipotentiaali) tuottama magneettivuo "virtaa" magneettipiirin reluktanssin läpi. Saman magneettivuon tapauksessa magneettipiiriin syötettävän ferromagneettisen materiaalin tarvitsema virta on pieni ja ei-ferromagneettiselle materiaalille vaadittu virta on suuri; toisin sanoen edellisen tuottama magneettivuo on suuri, kun sama virta viedään kelaan, kun taas jälkimmäinen on pieni.

12. Magneettinen (kenttä)energia

Magneettienergia on eräänlainen energia, joka liittyy magneettikenttään. Se on olemassa virtaa kuljettavan johtimen ympärillä olevassa tilassa, joka on magneettikentän lähde. Vaihtovirran tapauksessa magneettinen energia muuttuu jatkuvasti sähköenergiaksi kelapiirissä, joka puolestaan ​​muuttuu magneettienergiaksi. Johdin absorboi osan energiasta jokaisen energian muunnosjakson aikana. Magneettisen energian yksikkö on joule (J), teollisissa sovelluksissa yleisemmin käytetty kilowattitunti (kw•h),1 kw•h = 3600000 J.

13 Näennäinen voima

Se on virtapiirin jännitteen ja virran tulo kilovolttiampeereina (kva). Esimerkiksi, jos muuntajan alkuperäinen jännite on 800V ja virta 500a, teho näyttää olevan 400kva. Tasavirtapiirissä (DC), jossa näennäisteho on yhtä suuri kuin pätöteho, "näennäinen" on merkityksetön. Vaihtovirtapiirissä, erityisesti induktiolämmityslaitteen rakopiirissä, työkappale absorboi vain osan energiasta, koska sähköinen ja magneettinen energia vaihtuu jatkuvasti, aivan kuten vain osa energiasta absorboituu. absorboituu 50 Hz AC-moottorin piiriin.

14. Aktiivinen teho

Se on absorboidun tehon määrä aikayksikössä (1 sekunti), yleensä kilowatteina (kW). Aktiivinen teho on aina pienempi (korkeintaan yhtä suuri kuin) näennäisteho. Esimerkiksi jos induktorin molemmissa päissä oleva jännite on 50 V ja läpi kulkeva virta on 4000 A, havaittu teho on 200 kva ja pätöteho, joka imee työkappale ja kela on 30kw (tehokerroin 0.15) tai 80kw (tehokerroin on 0.4).

15. Loisteho

Se on sähkömagneettisen tehon koko induktiivisessa lämmityslaitteessa, värähtelevässä kanavassa, joka koostuu induktorista ja kondensaattoriparista, kun sähköenergiaa ja magneettista energiaa vaihdetaan. Tämä osoittaa, että osa teholähteen syöttämästä tehosta palautetaan teholähteeseen värähtelevän kanavan kautta. Käytetty yksikkö on kvar, jonka arvo on yhtä suuri kuin näennäis- ja pätötehon neliöjuuri.

16. Tehokerroin (cosφ)

Se on pätötehon suhde näennäiseen tehoon (kW/kva), ja sen arvo ilmaisee pätötehon osuuden, joka absorboituu näennäistehoon yhdessä sähkömagneettisen värähtelyn jaksossa.

17. Magneettinen hystereesihäviö (HL)

Magneettiset molekyylit ferromagneettisten materiaalien sisällä muuttavat suuntaa edestakaisin jatkuvasti vaihtuvan magneettikentän vaikutuksesta, ja sisäisen kitkan aiheuttamaa häviötä kutsutaan hystereesihäviöksi. Induktiokuumennusprosessissa hystereesihäviö matalalla taajuudella ei ylitä 10 % ja häviö kasvaa taajuuden kasvaessa kitkan pahenemisen vuoksi. Ei-magneettisten materiaalien (paramagneettiset ja antimagneettiset materiaalit) HL-arvo on nolla.

18. Pyörrevirtahäviö

Magneettikentän kytkentävaikutuksesta johtuen johtimeen syntyy pyörrevirtoja, kun vuorottelevat magneettikenttäviivat ylittävät johtimen poikkileikkauksen. Johtimessa on oltava suljettu piiri pyörrevirtojen ja lämmön tuottamiseksi. Kuvittele, että asetat ohuen metallirenkaan vaihtuvaan magneettikenttään niin, että aukon molemmissa päissä on jännite eikä se tuota lämpöä. Korostetaan, että induktiolämmityslaitteessa, jolla on kiinteät ulkomitat ja taajuudet, hystereesihäviön ja pyörrevirtahäviön välinen suhde on varma, mutta hystereesilämmitystä ja pyörrevirtalämmitystä ei voida erottaa toisistaan, edellinen muodostaa vain pienen osan kokonaismäärästä. tappiota, kun taas jälkimmäinen muodostaa suurimman osan.

Jaa tämä artikkeli alustallesi:

virhe:

Pyydä tarjous